• چشمان تو وطن من است درون چشمان تو وطنی آزاد است هیچ دیکتاتوری حکومت نمی‌کند مردمش آزادانه به خیابان می‌آیند روی هم را می‌بوسند عاشق هم می‌شوند مردم چشمهای تو زندان نمی‌شناسند تازیانه نمی‌خورند اعدام نمی‌شوند مردم چشمهای تو یک دین دارند وطن من چشمهای توست #انورسلمان #مهسا_امینی