• هر روزی که میگذره در مسیری که انتخاب کردم مصمم‌تر میشم دیگه حتی توان همدردی هم ندارم