• راهبردها و راهکارهای #جمهوری_اسلامی_ایران برای آینده کوتاه‌، میان و بلندمدت نامشخص، مبهم و متناقض است.
    برخی اظهارات و اقدامات منصوبان و کارگزاران شخصی و غیرهمسو با چارچوب‌های کلان است.
    نظارت و تذکر مقامات و نهادهای بالادستی دقیق و مستمر روایت نمی‌شود. #کج‌فهمی_بدنه بی‌داد می‌کند.