• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1400/11/10 ساعت 13:28

    نیروهای مسلح طراز از #سربازی_اجباری حاصل نمیشود.
    جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور ظرفیت خوبی برای تشکیل نیروهای مسلح حرفه‌ای و قوی است.
    علاوه بر اینکه، مصوبه خرید خدمت، تعمیق جدی شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در این شرایط اقتصادی است.