• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

   1401/11/16 ساعت 09:14

   این هدیه و بسته ارزشمند امروز از بیروت به دستم رسید.
   تألیفات دوست گرانقدرم دکتر علی الدیری متخصص تحلیل گفتمان و مطالعات بنیادگرایی.
   اصیل زاده‌ای که تابش نیاوردند و مانند بسیاری دیگر، تابعیت بحرینی اش را از او سلب کردند.
   #الدیری #البحرین