• مهمترین اقدام اجتماعی #محمد_مصدق ملی کردن صنعت نفت بود.کودتای مرداد ۱۳۳۲ با همکاری استبدادو استعمار اجازه نداد او به دیگر اقدام‌های اصلاحی و اجتماعی ادامه دهد. بدلیل این کودتا و فضای استبدادی و استعماری چپ‌ها و نیروهای مذهبی چاره‌ای جز توسل به #ایدئولوژی در همه حوزه‌ها نداشتند.