• اصغر آذربایجانی   azarbayejani_as@

  1399/12/21 ساعت 14:29

  وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ باسم ربک
  ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربک

  تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی
  چیره شد جهل عما برخیز، اقرأ باسم ربک

  #MuhammadForAll