• روزی که پیام «إقرأ» بر فراز «جبل النور» طنین افکن شد و نبی خاتم خواند به نام پروردگارش، طلیعه ظهور آخرین ذخیره الهی و حاکمیت مستضعفین بر زمین آغاز شد.
    سلام بر تو ای رحمة‌للعالمین و بر روزی که از نور نبوت تو فروغ گرفت!
    #MuhammadForAll