• خوارج از عربیت برخاسته و هیچ عامل غیرعربی در تکوین آن دخالت نداشته اما هواداران آنها از غیرعربها هم بوده‌اند. وقتی هم سرکوب می‌شدند به داخل ایران می‌آمدند.تکفیر،خشونت، فقر،حصر و کشتار روش خوارج کهنه و نو است.خوارج محصول سردرگمی و گیرکردن در بن بست حاصل از برخورد دین با دولت است.