• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

  1399/12/17 ساعت 12:28

  #ایران با چه جهانی روبه روست؟
  -جهان تغییر کرده به ویژه به ویژه در دوران آشوب سیستمی مشتاق به ثبات
  -ورای صلح فرایند ثبات سازی فرایندی پیچیده است
  -زیست سیاسی- امنیتی وابسته به زیست اقتصادی است
  -بازیگر نظم برانداز یا تجدیدنظرطلب محکوم به انزواست