• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 09:43

    استاندار تهران با بیان اینکه نوع جدید ویروس انگلیسی در تهران فراوان شناسایی شده است، گفت: باید مراقبت‌ها و مواظبت‌ها را بیشتر کنیم و پروتکل‌ها، محدودیت‌ها و فاصله گذاری اجتماعی را تعمیق ببخشیم.
    #تهران #کرونای_جهش_یافته