• جالبه وقتی در تمام طول بازید از اکوسیستم استارتاپی فارس،حتی یکبار هم در خودآگاه و ناخودآگاهم سوالی درباره عدم حضور زنان شکل نگرفت، معناش یک چیز هست و اون اینکه این اکوسیستم به نسبت درستی فضای بازی را برای همه فراهم کرده و یعنی راه خودش را پیدا کرده.