• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 18:22

    وارد دانسته و مقرر کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند.