• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 21:36

    اجساد جانباختگان بهمن شمال تهران به پزشکی قانونی تحویل داده شد |مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: تاکنون اجساد یازده جانباخته حادثه ریزش بهمن در شمال تهران به مرکزتشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است