• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:21

    حسن روحانی: فشار باید از دوش آنها برداشته شود. این وظیفه دولت است. قانون اساسی به صراحت می‌گوید جزء در مواردی که اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده است، تمام موارد برعهده دولت است و هیچ کس حق ندارد در اجرا دخالت کند.
    #قانون_اساسی #تحریم