• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 19:20

    اسحاق جهانگیری با بیان این‌ که اگر امروز مدارس و دانشگاه‌های ما در این وضعیت کرونایی تعطیل نشده و نمی‌شوند، تاکید کرد: با ظهور همین دستاورد علمی یعنی آموزش مجازی و یا سیستم یادگیری الکترونیکی است پس باید برای ایجاد زیرساخت و همه گونه تقویت آن سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد.
    #اینترنت