• پیتر سینگر فیلسوف اخلاق معتقد است #ترامپ آدمی خودشیفته، پوپولیست و دروغگو بود. اما #جو_بایدن سیاستمداری کارکشته و میانه رو است.«او، مردی است که به خوبی می‌تواند درست و غلط را تشخیص دهد». اکنون مهم برای #ایران، استفاده از #فرصت بایدن است و گرنه این فرصت هم به #تهدید تبدیل می‌شود.