• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/12 ساعت 11:57

    ربیعی: دولت از نخستین روزها به میدان رفع تحریم‌ها از راه مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ قدم گذاشت. دو سال بعد موفق به توافقی شدیم که به این بحران جعلی خاتمه می‌داد و حلقه امنیتی‌سازی ایران را که صدمات بی‌شماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با در هم شکست.