• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/12 ساعت 15:30

    رییس جمهوری بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
    #مرز_نشینی