• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/12/10 ساعت 00:51

    باورتون میشه هر وقت منطقه ما برق قطع میشه تا یکی دو روز بعد اینترنت منطقه مخابراتی مون هم قطعه!

    پشتیبانی ۲۰۲۰ تماس می‌گیریم می‌گویند که تا ۷۲ ساعت اختلال داره.

    یعنی ساعت غیر اداری و روز جمعه واقعا یکی شیفت نیست توی منطقه مخابراتی شهیدمفتح تهران که زودتر مشکل رو برطرف کنه؟