• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1399/12/10 ساعت 12:39

  رتبه ۱۱ جهان از نظر کارایی نیروی کار
  رتبه ۲۲ جهان از نظر توسعه سیستم مالی
  رتبه ۲۴ جهان از نظر کیفیت زیرساخت‌ها
  رتبه ۲۹ جهان از نظر شاخص رقابت جهانی

  #Qatar #قطر