• انگار کرونا از تونل کندوان ببعد هست
    قبلش ۴۰ تومن عوارضی میدید و تا کندوان اجازه سفر دارید
    ما خیلی خوبیم