• اگر خدای ناکرده پدر یا مادری از دست داده باشی، با دیدن عکس هیچ پدر و مادر دیگری داغت زنده نمی‌شود؛ چرا که این داغ نامیرا است. اما در چنین حالتی عمیق‌تر مهر میان فرزندان و والدینشان را درک و آرزوی جاودانه شدن آن احساسات را داری و از اینکه آنان هنوز فرصت ابراز عشق دارند خوشحالی …