• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1399/12/05 ساعت 12:17

    اینترنت ماهواره‌ای کی به ما می‌رسد؟
    تنها امید باقیمانده برای ما، توسعه‌ی تکنولوژی است.