• کاری که رئیس‌جمهور و وزرای کشور و بهداشت برای اهواز انجام ندادند و برای جلوگیری از وقوع فاجعه همه‌گیری کرونا دستور تعطیلی اهواز را صادر نکردند، آبفا خوزستان کرد.
    آب اهواز را قطع و این شهر را تعطیل کرد.
    چرا قدرشناس نیستیم ما …