• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1399/12/05 ساعت 12:08

    بودجه‌ای از جیب شهروندان!

    پوپولیسم از تغییر نام مفاهیم آغاز می‌شود، اسم افزایش تعرفه می‌شود مالیات!