• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1399/12/05 ساعت 12:44

    اینترنت را گران کنید، پولی را که از مردم می‌گیرید، بدهید صداوسیما تا بر آن نظارت کند!

    خلاصه مصوبه کمیسیون تلفیق #مجلس