• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1399/12/05 ساعت 12:10

    #در_خیمه_قذافی ۱۶
    پیرزنی مسیحی در خیابان حمرا گفت: صدایت را از رادیو می‌شنیدیم و فکر می‌کردیم مسنی، اما جوانی. بعد پرسید آیا پیش از این به بیروت آمده‌ای؟ گفتم اولین دیدارم است و در زمان جنگ انجام می‌شود. گفت باید از بیروت در زمان صلح دیدار کنی، نه زمان جنگ
    https://t.me/yekhezaran/۲۹۷۹۷…