• رحمان قهرمان پور   RGhahremanpour@

    1399/12/05 ساعت 12:53

    ایران سالها مخالف تفسیر موسع از اساسنامه آژانس و توافق جامع پادمانی و ازجمله کد الحاقی ۳/۱ بود و تفسیر مضیق را قبول داشت. وقتی اجرای #پروتکل_الحاقی متوقف شود فقط با تفسیر موسع از پادمان می‌توان توافق موقت سه ماهه با آژانس را حقوقی و قانونی دانست. آیا این برداشت درست است؟