• فرشاد کاس‌ نژاد   FarshadCasnejad@

    1399/12/05 ساعت 12:26

    درباره نامزدهای انتخابات در برنامه دیشب، زبان قاصر است. من تصمیم دارم فراموش کنم :)