• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1399/12/05 ساعت 12:12

    نسبت معنادار بین قیمت مسکن و #اجاره‌بها که از دهه ۷۰ تا پارسال همیشه در #بازار_املاک تهران برقرار بود حالا به یک نامعادله تبدیل شده و متوسط قیمت #آپارتمان به بیش از ۳۸برابر متوسط اجاره‌بهای سالانه رسیده که حداقل ۱۳واحد فراتر از خط‌قرمز متعارف است.
    https://donya-e-eqtesad.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-۱۸/۳۷۴۳۲۶۴-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷…