• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1399/12/05 ساعت 12:26

    #روایت_گمشده ۶
    دلباختگی من به ادبیات و شناختم از انواع هنر و سفرهایم به کشورهای جهان و تأثیرپذیری ام از رمان و نمایشنامه و همزیستی با شخصیت‌های آن و آشنایی با رنج و محیط‌های انسانی و غیرانسانی، در من احساساتی آفریده و بر نوشته هایم سایه انداخته است.
    https://t.me/yekhezaran/۲۹۷۹۶…