• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1399/12/05 ساعت 12:38

    جهرمی:چگونه ممکن است شرکتی که ۲۸۰ میلیارد تومان سود داشته به یکباره در عرض سه ماه ۹۰۰میلیارد تومان ضرر بدهد.