• از تمام کامنت‌هایی که این دوسال و اندی گرفتم ، این را بیشتر از همه دوست داشتم.