• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1399/12/03 ساعت 01:02

    پرسپولیسیهای واقعی مثل دوستان واقعی در شرایط سخت خودشان را نشان میدهند. همه این روزهای سخت خواهد گذشت اما …..