• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/11/30 ساعت 21:21

    برای ایرج کابلی این اواخر یک چیز مهم بود: ایرانیان باید همانطور که حرف می‌زنند بنویسند و همان را که می‌نویسند، بخوانند. او این را تنها در چارچوب #فارسی‌خط قابل تحقق می‌دانست؛ چارچوبی که باید امیدوار بود با رفتن او فراموش و خاموش نشود و همچنان زنده بماند
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق