• ایده‌های کاندیدهای بالقوه برای اداره ایران آینده بیش‌تر تغییر کلیت نظام سیاسی رو نشونه گرفته تا ساختار دولتی رو. طرح‌هایی می‌دن که اپوزیسیون هم سراغش نمی‌ره.