• البته شاید این دعوا و مستند ساخته شده برای آمریکایی‌ها جذاب باشه، اما مطمئنید که در سبد اخبار روزانه فارسی زبان‌ها هم باید باشه؟