• امیرحسین جهانبگلو(۱۳۰۲-۱۳۷۰)معلم روشنفکر،معتقد بود در مبارزه اجتماعی و سیاسی،صداقت باید با خرد و آگاهی همراه باشد.به باور او صداقت در سیاست،بتنهایی ملاک قضاوت نیست،شعور سیاسی و نتیجه هم مهم است.می گفت:من به روشنفکری ارادت دارم که راه آزادی را برود و به آزادی فکر،باور داشته باشد