• سال هاست که جواب این تیکه هارو چه در خیابان شلوغ و چه در کوچه خلوت باشم با شجاعت می‌دم؛ از حماقت و حقارت آن دسته از مردان کم نمی‌شه، اما همین که از خودم در مقابل کثافت کلامشون دفاع می‌کنم روانم آسوده‌تر می‌شه.