• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/11/25 ساعت 16:47

    برای اینکه دنبال عدالت برویم لازم نیست سوسیالیست یا سوسیال دموکرات بشویم یا مثلاسراغ سندرز برویم. به محض اینکه حرفی بزنید مثل آبی است که در سرازیری ریخته باشید. راه خود را پیدا می‌کند و می‌رود در مسیری که نمی‌شود پیش‌بینی‌اش کرد.
    —-

    از مصاحبه رضا خجسته‌رحیمی بامحمد مهدی‌ مجاهدی