• خاطرات زیادی از مواجه دیگران با اسمم دارم. آخری مربوط میشه به پنلی که میزبان فکر کرده مشکات اسم فامیل یک مرده و نیم ساعت به شروع پنل استرس اداره کردن توسط یک #زن بهش دست داده. بعد از جلسه با اینکه از نحوه اداره خرسنده، ولی مجبورشده برای تهیه هدیه‌ای مردانه‌، ازم عذرخواهی کنه