• با همسایه برای دقایق طولانی سر جای پارک دعوا کردیم؛دعواها! دست آخر وقتی ماشین رو روشن کردم که جا‌به‌جا بشم نه تنها اجازه نداد که فرمون هم داد بهتر همونجا پارک کنم!!!
    انقدر وضعیت ابزرد و غیر قابل باور شد که از ترس اینکه بلایی سر ماشین نیاره یک ربع بعد رفتم ماشین رو جابه‌جا کردم.