• مزه حرف حق تلخی است!

    «آینه، چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آیینه شکستن خطاست»