• سپانلو می‌گه:

  دیدیم خاک جمله فسانه است
  آن دم که من میان بیابانها
  تنها بسوی مکمن خورشید
  فریاد می‌کشیدم ،
  دیدی که خاک جمله فسانه است
  دیدی که عشق
  این جرعه سپید برای
  از تشنگی نمردن
  دیدی که عشق نیز بهانه است

  و ما تایید می‌کنیم.