• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1399/11/14 ساعت 21:52

    «ابلق» نرگس آبیار یک «طوقی» به روز شده بود. انگار به فتانه حاج‌ سیدجوادی بگویی درباره مضمون #MeToo
    فیلمنامه بنویسد.