• دیشب در یک کابوس طولانی و نفس گیر با دو تا از اصلی‌ترین ترس‌های یک سال و نیم گذشته زندگیم رو‌به‌رو شدم.
    چند بار از خواب بیدار شدم و وقتی دوباره خوابم می‌برد باز کابوس ادامه پیدا می‌کرد. شبی جهنمی بود اما می‌دونم اگر در موقعیت واقعی آن دو اتفاق قرار بگیرم دیگه نمی‌ترسم.