• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/13 ساعت 15:51

    در نامه به مراکز اسلامی شیعه و سنی در انگلیس، فیلم اخیرپیرامون‌ زندگی حضرت فاطمه(س)که بقصدایجاد تنفر مذهبی از سوی جریان منحرف در لندن تولیدگردیده، محکوم گردید.ازتمامی مراکز اسلامی درخواست گردید که متحدا ضمن محکومیت فیلم، ازطریق قانونی برای جلوگیری از پخش آن درانگلیس اقدام نمایند.