• جهان کمونیستی «پشم‌ایران» مهدویان نه می‌خنداند و نه به گریه می‌اندازد؛ فقط یادآوری می‌کند که تا بن دندان به فقر عادت کردیم و هر وقت خواستیم از این پیله عادت خارج شویم «با صلوات محمدی‌پسند»به عادت کردنمان ادامه دادیم.
    #شیشلیک