• سعید سمیعی   drsinsin@

    1399/11/11 ساعت 21:46

    در شرایط عادی، ارتباطات به عنوان یک ارزش کلیدی در محیط کار شناخته نمی‌شود اما در بحرانی مانند پندمیک کرونا دانستن آن که چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
    #COVID۱۹ #pandemic #communication